НОСОРОГ - Међународни часопис за сатиру, хумор и карикатуру
RHINOCERVS - International Magazine for Satire, Humor and Cartoons
NOSOROG - Međunarodni časopis za satiru, humor i karikaturu
Насловна-Home
Различито-Different
Бројеви часописа-No.Magazine
Страна - 1 - Page
Број 163, Бања Лука, Република Српска, 2015.
No 163, Banja Luka, Republika Srpska, 2015
163
СЛУЧАЈЕВИ

Случај Црнац
Троица биелаца су се зауставила да га повезу.
Са једним се добро знао, а другу двоицу је први пут видио.
Уместо куд је требало, одвезли су га в шуму, претукли, пишали по њему, везали за кола, и вукли га шумским путем, док му глава није отпала.
Нико га није осветио.
*
Случај Срби
Хрвати су их клали, и бацали в јаму.
Кад су побили читаву ту групу, пишали су и срали по њима.
Потом су крај јаме, јели, смијући се и задовољно причајући.
Нико их није осветио.
*
Случај Мерчеп
Организовао је убиство млађе Хрватице, која је, уз то, била и “добра Хрватица”, истакнути члан ХДЗ-а в свом крају, али је имала једну ману: била је врло згодна.
Читава његова група, рачунајући и њега, - неколико десетина људи -, ју је данима силовало.
Посље су је убили.
Нико је није осветио.
*
Мерчеп – 2
Организовао је убиство српске породице Зец, родитељи и дванаестогодишња ћерка.
Убице су, сигурно, силовале и мајку и дете, али хрватски истражни органи никад то неће објавити.
Нико их није осветио.
Напротив, Мерчепа прима, као заслужног и угледног грађанина, хрватска предсједница Колинда Грабар-Китаровић.
Мерчепова, и њена, породица ходају слободно.
Докад?
*
Случај Грабар
Вулин је рекао: “Не може исти венац у Блајбург и на Јадовно!”
Грабар-Китаровић је бесно одговорила: “Ако Србија хоће међу цивилиз
иране народе Еуропе, онда то не може са Вулином!”
*
Докад?

Горан Кљајић

СЛУЧАЙЭВИ

Случай Црнац
Троица биэлаца су сэ зауставила да га повэзу.
Са йэдним сэ добро знао, а другу двоицу йэ први пут видио.
Умэсто куд йэ трэбало, одвэзли су га в шуму, прэтукли, пишали по ньэму, вэзали за кола, и вукли га шумским путэм, док му глава нийэ отпала.
Нико га нийэ освэтио.
*
Случай Срби
Хрвати су их клали, и бацали в яму.
Кад су побили читаву ту групу, пишали су и срали по ньима.
Потом су край ямэ, йэли, смиютьи сэ и задовольно причаютьи.
Нико их нийэ освэтио.
*
Случай Мэрчэп
Организовао йэ убиство младьэ Хрватицэ, коя йэ, уз то, била и “добра Хрватица”, истакнути члан ХДЗ-а в свом краю, али йэ имала йэдну ману: била йэ врло згодна.
Читава ньэгова група, рачунаютьи и ньэга, - нэколико дэсэтина льуди -, ю йэ данима силовало.
Посльэ су йэ убили.
Нико йэ нийэ освэтио.
*
Мэрчэп – 2
Организовао йэ убиство српскэ породицэ Зэц, родитэльи и дванаэстогодишньа тьэрка.
Убицэ су, сигурно, силовалэ и майку и дэтэ, али хрватски истражни органи никад то нэтьэ обявити.
Нико их нийэ освэтио.
Напротив, Мэрчэпа прима, као заслужног и углэдног градьанина, хрватска прэдсйэдница Колинда Грабар-Китаровить.
Мэрчэпова, и ньэна, породица ходаю слободно.
Докад?
*
Случай Грабар
Вулин йэ рэкао: “Нэ можэ исти вэнац у Блайбург и на Ядовно!”
Грабар-Китаровить йэ бэсно одговорила: “Ако Србия хотьэ мэдьу цивилизиранэ народэ Эуропэ, онда то нэ можэ са Вулином!”
*
Докад?

Горан Кльайить
ШТА МИСЛИШ
“О чему?”
“Па, о томе да Срби немају право на референдум.”
“Где?”
“В Републици Српској.”
“А, то. То је једноставно.”
“Како једноставно?!”
“Овако: Све што други смију, они не смију!”
“Да, али зашто?!”
“Просто!”
“Како мислиш?”
“Серби су црнци Европе, и турско робље в Босни!
То им је једино дозвољено!”
“Ауух, тако?”
“Тачно тако!”
Балкис Славјански
ШТА МИСЛИШ
“О чэму?”
“Па, о томэ да Срби нэмаю право на рэфэрэндум.”
“Гдэ?”
“В Рэпублици Српской.”
“А, то. То йэ йэдноставно.”
“Како йэдноставно?!”
“Овако: Свэ што други смию, они нэ смию!”
“Да, али зашто?!”
“Просто!”
“Како мислиш?”
“Сэрби су црнци Эвропэ, и турско робльэ в Босни!
То им йэ йэдино дозвольэно!”
“Ауух, тако?”
“Тачно тако!”
Балкис Славянски
КАКО ТО
“Шта: Како?”
“Како то да се Србе може убијати, масакрирати, протјеривати из кућа, и истеривати читав народ, а нико за то да буде кажњен?! И још се суди Србима, а никоме другом?!”
“Шта ти је ту нејасно?”
“Све?”
“Нема ту ништа нејасно!”
“Како нема?!”
“Нема.”
“Објасни!”
“Ево, просто: ако никога не кажњавају за оно што се Србима зло чини, то значи да је то в Европи дозвољено, да је то локално, европско и међународно право и законодавство предвидило, и да се сходно томе, тако и понаша.
А то значи, да све што нам се зло догађа, дешава нам се по закону, можда не оном, али таквом:
Сто за једног!
То су расни закони.
Ми смо за њих нижа раса!”
Горан Стевин
КАКО ТО
“Шта: Како?”
“Како то да сэ Србэ можэ убияти, масакрирати, протйэривати из кутьа, и истэривати читав народ, а нико за то да будэ кажньэн?! И йош сэ суди Србима, а никомэ другом?!”
“Шта ти йэ ту нэясно?”
“Свэ?”
“Нэма ту ништа нэясно!”
“Како нэма?!”
“Нэма.”
“Обясни!”
“Эво, просто: ако никога нэ кажньаваю за оно што сэ Србима зло чини, то значи да йэ то в Эвропи дозвольэно, да йэ то локално, эвропско и мэдьународно право и законодавство прэдвидило, и да сэ сходно томэ, тако и понаша.
А то значи, да свэ што нам сэ зло догадьа, дэшава нам сэ по закону, можда нэ оном, али таквом:
Сто за йэдног!
То су расни закони.
Ми смо за ньих нижа раса!”
Горан Стэвин
Albrecht Durer
ДА ЈЕ
Да је Русија на месту Кубе, сви Руси би емигрирали у Сједињене Државе, одрекли се руског, пљували на Русију, и тражили да се бомбардује.
Да је Тито био националиста, не би се борио за Југославију, него Хрватску, па би Земун и Босна остали делови (пре)Велике Хрватске.
Да су комунисти били пичке као националисти, још онда би Њемачка владала од Балтика до Егеја.
Да је Стаљин слушао руске попове, данас би имали Русију на Камчатки, а Руси се не би поделили на три, него на петнаест народа.
Да је Београд на географском месту Бања Луке, једино што би се двоумили је да ли да пређу на ислам или католичанство. Али би ту одлуку брзо донели, и још брже спровели.
Да су Србијанци, неком игром случаја, открили Америку, њихови данашњи потомци би ходали голи, поносили се својом вештином гађања луком и стрелом, и на индијанском језику, негирали да им је ико икад дошао из Европе, а с презрењем би говорили о Србима и Србији.
Да је Шумадинац био председник КПЈ, сви бисмо носили опанке, и то би се звало – остварење комунизма. А можда би и Југославија била “од Тополе па до Равне горе”.
Да је Црногорац био, то исто, живили би в катунима, ограђени оградом од прућа, и то би се звало – достигнути комунизам. (При том би сe крађа звала: Узимањe прeма потрeби!)

Да је муслиман био на тој функцији, све би било обојено в зелено, и говорили би смо: Алах је велики! Дао нам је комунизам.
Да су…
Али нису – сви такви!
Республика Сербскаја Краина
ДА ЙЭ
Да йэ Русия на мэсту Кубэ, сви Руси би эмигрирали у Сйэдиньэнэ Државэ, одрэкли сэ руског, пльували на Русию, и тражили да сэ бомбардуйэ.
Да йэ Тито био националиста, нэ би сэ борио за Югославию, нэго Хрватску, па би Зэмун и Босна остали дэлови (прэ)Вэликэ Хрватскэ.
Да су комунисти били пичкэ као националисти, йош онда би НЬэмачка владала од Балтика до Эгэя.
Да йэ Стальин слушао рускэ поповэ, данас би имали Русию на Камчатки, а Руси сэ нэ би подэлили на три, нэго на пэтнаэст народа.
Да йэ Бэоград на гэографском мэсту Баньа Лукэ, йэдино што би сэ двоумили йэ да ли да прэдьу на ислам или католичанство. Али би ту одлуку брзо донэли, и йош бржэ спровэли.
Да су Србиянци, нэком игром случая, открили Амэрику, ньихови данашньи потомци би ходали голи, поносили сэ свойом вэштином гадьаньа луком и стрэлом, и на индиянском йэзику, нэгирали да им йэ ико икад дошао из Эвропэ, а с прэзрэньэм би говорили о Србима и Србийи.
Да йэ Шумадинац био прэдсэдник КПЙ, сви бисмо носили опанкэ, и то би сэ звало – остварэньэ комунизма. А можда би и Югославия била “од Тополэ па до Равнэ горэ”.
Да йэ Црногорац био, то исто, живили би в катунима, оградьэни оградом од прутьа, и то би сэ звало – достигнути комунизам. (При том би сэ крадьа звала: Узиманьэ прэма потрэби!)
Да йэ муслиман био на той функцийи, свэ би било обойэно в зэлэно, и говорили би смо: Алах йэ вэлики! Дао нам йэ комунизам.
Да су…
Али нису – сви такви!
Рэспублика Сэрбская Краина
Август - August - Жнівень - Lúnasa - тамыз - Наймдугаар сар - sierpień - серпня - Awst
163
Насловна-Home
Различито-Different
Бројеви часописа-No.Magazine
НОСОРОГ - Међународни часопис за сатиру, хумор и карикатуру
RHINOCERVS - International Magazine for Satire, Humor and Cartoons
© -Copyright by Magazine "Rhinocervs"! © -Сва права задржава Часопис "Носорог"! ® -All Rights Reserved!
™ - Since 2001, Banja Luka ™ - Основан 2001, Бања Лука